EthicaDB •   Digital and multilingual publication of Spinoza's Ethics

propositio 52

Pars 4, prop 52
Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Pautrat - fr | Misrahi - fr     infra (1)  |  top ^

Tevredenheid met zichzelf [zelfvoldoening] kan haar oorsprong vinden in de Rede en de hoogst bestaanbare zelfvoldoening is alleen zulk eene, welke uit de Rede voortvloeit.

Acquiescentia in se ipso ex ratione oriri potest et ea sola acquiescentia quae ex ratione oritur, summa est quae potest dari.

Acquiescentia in se ipso ex ratione oriri potest et ea sola acquiescentia quae ex ratione oritur, summa est quae potest dari.

Le Contentement de soi peut tirer son origine de la Raison, et seul ce contentement qui tire son origine de la Raison, est le plus grand possible. (Appuhn - fr)

Self-approval may arise from reason, and that which arises from reason is the highest possible. (Elwes - en)

Selbstzufriedenheit kann aus der Vernunft entspringen, und nur diese aus der Vernunft entspringende Zufriedenheit ist die höchste, welche es geben kann. (Stern - de)

La Soddisfazione interiore o Autocompiacimento può aver origine dalla Ragione; e solo la Soddisfazione interiore che s'origina dalla Ragione è la più grande che possa darsi. (Peri - it)

El contento de sí mismo puede nacer de la razón, y, naciendo de ella, es el mayor contento que puede darse. (Peña - es)

La satisfaction de soi-même peut naître de la raison, et seule la satisfaction qui nait de la raison est la plus haute qui puisse exister. (Pautrat - fr)

La Satisfaction de soi peut naître de la Raison et seule cette Satisfaction qui naît de la Raison est la plus haute qui puisse être donnée. (Misrahi - fr)

demonstratio by 3, prop 3  |  2, prop 40  |  2, prop 43  |  3, def 2

Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Misrahi - fr

4, prop 52, demo  - Zelfvoldoening is Blijheid, ontstaan doordat men zichzelf en zijn eigen macht tot handelen beschouwt (vlg. Definitie XXV der Aand.) 's Menschen vermogen tot handelen ofwel deugd echter is de Rede zelf (vlg. St. III D. III), waarvan hij zich helder en duidelijk bewust is (vlg. St. XL en XLIII D. II). Derhalve vindt zelfvoldoening haar oorsprong in de Rede. Verder begrijpt de mensch, wanneer hij zichzelf beschouwt, alleen datgene helder en duidelijk, ofwel adaequaat, wat uit zijn macht tot handelen voortspruit (vlg. Definitie II D. III) d.w.z. (vlg. St. III D. III) wat uit zijn vermogen om te begrijpen volgt. Derhalve ontspringt de hoogst bestaanbare zelfvoldoening alleen uit deze beschouwing. H.t.b.w.

4, prop 52, demo  - Acquiescentia in se ipso est laetitia orta ex eo quod homo se ipsum suamque agendi potentiam contemplatur (per 25 affectuum definitionem). At vera hominis agendi potentia seu virtus est ipsa ratio (per propositionem 3 partis III) quam homo clare et distincte contemplatur (per propositiones 40 et 43 partis II). Ergo acquiescentia in se ipso ex ratione oritur. Deinde nihil homo dum se ipsum contemplatur, clare et distincte sive adaequate percipit nisi ea quae ex ipsius agendi potentia sequuntur (per definitionem 2 partis III) hoc est (per propositionem 3 partis III) quae ex ipsius intelligendi potentia sequuntur adeoque ex sola hac contemplatione summa quae dari potest acquiescentia oritur. Q.E.D.

4, prop 52, demo  - Le Contentement de soi est une Joie née de ce que l'homme considère sa propre puissance d'agir (Déf. des Aff. 25). Mais la vraie puissance d'agir de l'homme ou sa vertu est la Raison elle-même (Prop. 3, p. III) que l'homme considère clairement et distinctement (Prop. 40 et 43, p. III). Le Contentement de soi tire donc son origine de la Raison. De plus, tandis que l'homme se considère lui-même clairement et distinctement, c'est-à-dire adéquatement, il ne perçoit rien sinon ce qui suit de sa propre puissance d'agir (Déf. 2, p. III), c'est-à-dire de sa puissance de connaître (Prop. 3, p. III) ; de cette seule considération donc naît le Contentement le plus grand qu'il puisse y avoir. C.Q.F.D. (Appuhn - fr)

4, prop 52, demo  - Self-approval is pleasure arising from a man's contemplation of himself and his own power of action (Def. of the Emotions, xxv.). But a man's true power of action or virtue is reason herself (III. iii.), as the said man clearly and distinctly contemplates her (II. xl. xliii.); therefore self-approval arises from reason. Again, when a man is contemplating himself, he only perceives clearly and distinctly or adequately, such things as follow from his power of action (III. Def. ii.), that is (III. iii.), from his power of understanding; therefore in such contemplation alone does the highest possible self-approval arise. Q.E.D. (Elwes - en)

4, prop 52, demo  - Selbstzufriedenheit ist Lust, daraus entsprungen, daß der Mensch sich selbst und sein Tätigkeitsvermögen betrachtet (nach den Definitionen der Affekte, Ziffer XXV). Aber das wahre Tätigkeitsvermögen des Menschen oder die Tugend ist die Vernunft selbst (nach Lehrsatz 3, Teil 3), welche der Mensch klar und deutlich betrachtet (nach den Lehrsätzen 40 und 43, Teil 2). Folglich entspringt Selbstzufriedenheit aus der Vernunft. - Ferner erfaßt der Mensch, während er sich selbst betrachtet, nur das klar und deutlich oder adäquat, was aus seinem Tätigkeitsvermögen erfolgt (nach Definition 2, Teil 3), d.h. (nach Lehrsatz 3, Teil 3), was aus seinem Erkenntnisvermögen folgt. Also entspringt aus dieser Betrachtung allein die höchste Zufriedenheit, die es geben kann. -W.z.b.w. (Stern - de)

4, prop 52, demo  - La Soddisfazione interiore (Def. dei Sentim., 25) è la Letizia che sorge in un umano dal considerare se stesso e la propria potenza d'agire. Ma la vera potenza d'agire dell'Uomo, ossia la sua virtù, è la Ragione stessa, che un umano considera in se stesso chiaramente e distintamente: e dunque la Soddisfazione interiore può originarsi dalla Ragione. Un umano poi, mentre considera se stesso, non percepisce chiaramente e distintamente, cioè in maniera adeguata, se non ciò che deriva dalla sua propria potenza d'agire, vale a dire ciò che deriva dalla sua propria potenza di conoscere: e, perciò, soltanto da questo suo considerarsi deriva la massima Soddisfazione interiore che per un umano possa esserci. (P. II, Prop. 40; Prop. 43; P. III, Def. 2; Prop. 3). (Peri - it)

4, prop 52, demo  - El contento de sí mismo es una alegría que surge de la consideración que el hombre efectúa de sí mismo, y de su potencia de obrar (por la Definición 25 de los afectos). Ahora bien, la verdadera potencia de obrar del hombre, o sea, su virtud, es la razón misma (por la Proposición 3 de la Parte III), que el hombre considera clara y distintamente (por las Proposiciones 40 y 43 de la Parte II). Por consiguiente, el contento de sí mismo nace de la razón. Además, el hombre, en tanto se considera a sí mismo, no percibe clara y distintamente, o sea, adecuadamente, nada más que lo que se sigue de su propia potencia de obrar (por la Definición 2 de la Parte III), esto es (por la Proposición 3 de la Parte III), lo que se sigue de su propia potencia de entender; y así, de esta sola consideración brota el mayor contento que darse puede. Q.E.D. (Peña - es)

4, prop 52, demo  - La Satisfaction de soi est une Joie née du fait qu’un homme se considère lui-même et considère sa puissance d’agir (par la Définition 25 des Affects). Mais la vraie puissance d’agir de l’homme, ou sa vertu, est la Raison elle-même (par la Proposition 3, Partie III) que l’homme considère clairement et distinctement (par les Propositions 40 et 43, Partie II). Aussi, la Satisfaction de soi naît-elle de la Raison. De plus, tandis que l’homme se considère lui-même clairement et distinctement, c’est-à-dire adéquatement, il ne perçoit rien d’autre que ce qui suit de sa propre puissance d’agir (par la Définition 2, Partie III), c’est-à-dire (par la Proposition 3, Partie III) ce qui suit de sa puissance de comprendre. C’est pourquoi la plus haute Satisfaction qui puisse être donnée naît de cette seule considération. C.Q.F.D. (Misrahi - fr)

3, prop 3 - De handelingen van den Geest ontspringen uitsluitend uit adaequate voorstellingen; de lijdingen daarentegen hangen uitsluitend van inadaequate voorstellingen af.

2, prop 40 - Alle voorstellingen welke in den Geest volgen uit voorstellingen welke in dien Geest adaequaat zijn, zijn eveneens adaequaat.

2, prop 43 - Wie een ware voorstelling heeft, wéét tevens dat hij een ware voorstelling heeft en kan aan de waarheid ervan niet meer twijfelen.

3, def 2 - Ik zeg dat wij handelen, wanneer er iets in of buiten ons gebeurt, waarvan wijzelf de adaequate oorzaak zijn, d.w.z. (vlg. de voorgaande Definitie) wanneer er iets in of buiten ons uit onzen aard voortvloeit, dat uitsluitend uit dien aard helder en duidelijk kan worden verklaard. Daarentegen zeg ik dat wij lijden, wanneer er iets in ons gebeurt of wanneer er iets uit onzen aard voortvloeit, waarvan wijzelf slechts voor een deel oorzaak zijn.

scholium by 4, prop 25  |  3, prop 53, cor   |  3, prop 55, cor 1

Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Misrahi - fr     infra (1)

4, prop 52, sc  - Inderdaad is zelfvoldoening het hoogste waarop wij kunnen hopen. Immers, (gelijk wij in St. XXV v.d. D. aantoonden) niemand tracht zijn wezen te handhaven terwille van eenig ander [buiten hemzelf liggend] doel. Aangezien nu deze zelfvoldoening door lof steeds meer bevorderd en versterkt wordt (vlg. Gevolg St. LIII D. III) en daarentegen door blaam steeds meer verzwakt (vlg. Gevolg St. LV D. III) oefent roem zulk een aantrekking op ons uit, terwijl wij een leven in schande haast niet kunnen verdragen.

4, prop 52, sc  - Est revera acquiescentia in se ipso summum quod sperare possumus. Nam (ut propositione 25 hujus ostendimus) nemo suum esse alicujus finis causa conservare conatur et quia haec acquiescentia magis magisque fovetur et corroboratur laudibus (per corollarium propositionis 53 partis III) et contra (per corollarium propositionis 55 partis III) vituperio magis magisque turbatur, ideo gloria maxime ducimur et vitam cum probro vix ferre possumus.

4, prop 52, sc  - Le Contentement de soi est en réalité l'objet suprême de notre espérance. Personne, en effet (Prop. 25), ne fait effort pour conserver son être en vue d'une fin quelconque ; et puisque ce Contentement est de plus en plus alimenté et fortifié par les louanges (Coroll. de la Prop. 53, p. III) et, au contraire (Coroll. de la Prop. 55, p. III), de plus en plus troublé par le blâme, nous sommes donc surtout conduits par la gloire et nous pouvons à peine supporter une vie d'opprobre. (Appuhn - fr)

4, prop 52, sc  - Self-approval is in reality the highest object for which we can hope. For (as we showed in IV. xxv.) no one endeavours to preserve his being for the sake of any ulterior object, and, as this approval is more and more fostered and strengthened by praise (III. liii. Coroll.), and on the contrary (III. lv. Coroll.) is more and more disturbed by blame, fame becomes the most powerful of incitements to action, and life under disgrace is almost unendurable. (Elwes - en)

4, prop 52, sc  - Die Selbstzufriedenheit ist inWahrheit das Höchste, was wir hoffen können. Denn (wie ich in Lehrsatz 25 dieses Teils gezeigt) niemand strebt, sein Sein um irgendeines Zwecks willen zu erhalten. - Und weil Zufriedenheit durch Lob mehr und mehr genährt und verstärkt (nach Zusatz zu Lehrsatz 53, Teil 3), durch Tadel dagegen mehr und mehr geschwächt wird (nach Zusatz zu Lehrsatz 55, Teil 3), darum übt der Ruhm eine so große Anziehungskraft auf uns aus und können wir ein Leben in Schande kaum ertragen. (Stern - de)

4, prop 52, sc  - Davvero, la Soddisfazione interiore è il maggior bene che noi possiamo sperar di conseguire, corrispondendo essa al compimento della nostra Virtù e al fastigio del nostro Essere: essere che noi ci sforziamo di conservare (ed accrescere) per se stesso, e non per alcun fine estraneo a noi. Ancora, poiché questa Soddisfazione è sempre più alimentata e rafforzata dalle lodi, e, viceversa, è sempre più disturbata dal biasimo, noi siamo evidentemente eccitati ad operare soprattutto dall'idea della gloria, e a stento possiamo sopportare una vita insignificante e disprezzata. (P. III, Conseg. d. Prop. 53; Conseg. d. Prop. 55; P. IV, Prop. 25). (Peri - it)

4, prop 52, sc  - El contento de sí mismo, es, en realidad, lo más alto que podemos esperar. Pues (como hemos mostrado en la Proposición 25 de esta Parte), nadie se esfuerza por conservar su ser con vistas a algún fin; y, por otra parte, como este contento es alentado y fortificado cada vez más por las alabanzas (por el Corolario de la Proposición 53 de la Parte III), y, al contrario (por el Corolario de la Proposición 55 de la Parte III), resulta perturbado cada vez más por el vituperio, es la gloria, entonces, la que nos guía sobre todo, y somos prácticamente incapaces de sobrellevar una vida de oprobio. (Peña - es)

4, prop 52, sc  - La Satisfaction de soi est en fait le suprême bien que nous puissions espérer. Car personne (comme nous l’avons montré à la Proposition 25) ne s’efforce de conserver son être en vue d’une autre fin ; et parce que cette Satisfaction de soi est toujours plus nourrie et fortifiée par les louanges (par le Corollaire de la Proposition 53, Partie III), étant au contraire (par le Corollaire de la Proposition 55, Partie III) toujours plus troublée par le blâme, nous sommes essentiellement conduits par la gloire et ne pouvons guère mener une vie d’opprobre. (Misrahi - fr)

used by : 4, prop 58, sc 

4, prop 25 - Niemand tracht zijn wezen in stand te houden terwille van iets anders.

3, prop 53, cor  - Deze Blijheid wordt steeds meer aangewakkerd, hoe meer men zich voorstelt door anderen geprezen te worden. Immers hoe meer men zich voorstelt door anderen geprezen te worden, hoe grooter Blijheid men zich voorstelt zelf dien anderen te bereiden en dat wel (vlg. Opmerking St. XXIX v.d. D.) vergezeld door de gedachte aan zichzelf. Derhalve zal men (vlg. St. XXVII v.d. D.) ook zelf grooter Blijheid, vergezeld door de gedachte aan zichzelf, gevoelen. H.t.b.w.

3, prop 55, cor 1 - Deze Droefheid wordt steeds heviger, indien men zich voorstelt dat men door anderen wordt gelaakt; hetgeen langs denzelfden weg bewezen wordt als het Gevolg van Stelling LIII van dit Deel.

used by : 5, prop 10, sc 

0.0164