EthicaDB •   Publication hypertextuelle et multi-versions de l'Ethique de Spinoza

propositio 58

Pars 3, prop 58
Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Pautrat - fr | Misrahi - fr     infra (1)  |  haut ^

Behalve de Blijheid en Begeerte, welke lijdingen zijn, bestaan er nog andere aandoeningen van Blijheid en Begeerte welke betrekking op ons hebben voorzoover wij handelen.

Praeter laetitiam et cupiditatem quae passiones sunt, alii laetitiae et cupiditatis affectus dantur qui ad nos quatenus agimus, referuntur.

Praeter laetitiam et cupiditatem quae passiones sunt, alii laetitiae et cupiditatis affectus dantur qui ad nos quatenus agimus, referuntur.

Outre la Joie et le Désir qui sont des passions, il y a d'autres affections de Joie et de Désir qui se rapportent à nous en tant que nous sommes actifs. (Appuhn - fr)

Besides pleasure and desire, which are passivities or passions, there are other emotions derived from pleasure and desire, which are attributable to us in so far as we are active. (Elwes - en)

Außer der Lust und der Begierde, welche Leiden sind, gibt es noch andere Affekte der Lust und der Begierde, die sich auf uns beziehen, sofern wir tätig sind. (Stern - de)

Oltre alla Letizia e alla Cupidità che sono passioni esistono altri sentimenti dì Letizia e di Cupidità che si riferiscono a noi in quanto siamo attivi. (Peri - it)

Además de aquella alegría y aquel deseo que son pasiones, hay otros afectos de alegría y de deseo que refieren a nosotros en cuanto obramos. (Peña - es)

Outre la Joie et le Désir qui sont des passions, il y a d'autres affects de Joie et de Désir, qui se rapportent à nous en tant que nous agissons. (Pautrat - fr)

En plus de la Joie et du Désir qui sont des passions, il existe d'autres affects de Joie et de Désir qui se rapportent à nous en tant que nous agissons. (Misrahi - fr)

demonstratio par 3, prop 53  |  2, prop 43  |  2, prop 40, sc 2  |  3, prop 1  |  3, prop 9  |  3, prop 9, sc 

Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Misrahi - fr

3, prop 58, demo  - Wanneer de Geest zich van zichzelf en zijn macht tot handelen bewust is, verblijdt hij zich (vlg. St. LIII v.d. D.). De Geest beschouwt (vlg. St. XLIII D. II) echter zichzelf noodzakelijk wanneer hij een ware of adaequate voorstelling heeft. Maar de Geest heeft (vlg. Opmerking II St. XL D. II) inderdaad enkele adaequate voorstellingen. Derhalve zal hij zich ook in zooverre verblijden als hij [zulke] adaequate voorstellingen heeft; d.w.z. (vlg. St. I v.d. D.) voorzoover hij handelt. Verder streeft de Geest (vlg. St. IX v.d. D.), zoowel voorzoover hij verwarde als voorzoover hij heldere en duidelijke voorstellingen heeft, er naar in zijn bestaan te volharden. Onder dit streven echter verstaan wij (vlg. de Opmerking daarbij) De Begeerte. Derhalve heeft dus de Begeerte ook betrekking op ons voorzoover wij begrijpen, of (vlg. St. I v.d. D.) voorzoover wij handelen. H.t.b.w.

3, prop 58, demo  - Cum mens se ipsam suamque agendi potentiam concipit, laetatur (per propositionem 53 hujus) : mens autem se ipsam necessario contemplatur quando veram sive adaequatam ideam concipit (per propositionem 43 partis II). At mens quasdam ideas adaequatas concipit (per scholium II propositionis 40 partis II) : ergo eatenus etiam laetatur quatenus ideas adaequatas concipit hoc est (per propositionem 1 hujus) quatenus agit. Deinde mens tam quatenus claras et distinctas quam quatenus confusas habet ideas, in suo esse perseverare conatur (per propositionem 9 hujus) : at per conatum cupiditatem intelligimus (per ejusdem scholium); ergo cupiditas ad nos refertur etiam quatenus intelligimus sive (per propositionem 1 hujus) quatenus agimus. Q.E.D.

3, prop 58, demo  - Quand l'Âme se conçoit elle-même et conçoit sa puissance d'agir, elle est joyeuse (Prop. 53) ; or l'Âme se considère nécessairement elle-même quand elle conçoit une idée vraie ou adéquate (Prop. 43, p. II). D'autre part, l'Âme conçoit certaines idées adéquates (Scolie 2 de la Prop. 40, p. II). Donc elle est joyeuse aussi dans la mesure où elle conçoit des idées adéquates, c'est-à-dire (Prop. 1) où elle est active. De plus, l'Âme, en tant qu'elle a des idées claires et distinctes, comme en tant qu'elle en a de confuses, s'efforce de persévérer dans son être (Prop. 9). Mais par effort nous entendons le Désir (Scolie de la même Prop.) ; donc le Désir se rapporte à nous en tant aussi que nous connaissons, c'est-à-dire (Prop. 1) en tant que nous sommes actifs. C.Q.F.D. (Appuhn - fr)

3, prop 58, demo  - When the mind conceives itself and its power of activity, it feels pleasure (III. liii.): now the mind necessarily contemplates itself, when it conceives a true or adequate idea (II. xliii). But the mind does conceive certain adequate ideas (II. xl. note 2). Therefore, it feels pleasure in so far as it conceives adequate ideas; that is, in so far as it is active (III. i). Again, the mind, both in so far as it has clear and distinct ideas, and in so far as it has confused ideas, endeavours to persist in its own being (III. ix.); but by such an endeavour we mean desire (by the note to the same Prop.); therefore, desire is also attributable to us, in so far as we understand, or (III. i.) in so far as we are active. Q.E.D. (Elwes - en)

3, prop 58, demo  - Wenn der Geist sich selbst und sein Tätigkeitsvermögen begreift, empfindet er Lust (nach Lehrsatz 53 dieses Teils). Der Geist aber betrachtet sich selbst notwendig, wenn er eine wahre oder adäquate Idee begreift (nach Lehrsatz 43 Teil 2). Nun begreift der Geist einige adäquate Ideen (nach 2. Anmerkung zu Lehrsatz 40, Teil 2). Folglich empfindet er auch insofern Lust, sofern er adäquate Ideen begreift, d.h. (nach Lehrsatz 1 dieses Teils) sofern er tätig ist. - Ferner strebt der Geist, sowohl sofern er klare und deutliche als auch sofern er verworrene Ideen hat, in seinem Sein zu verharren (nach Lehrsatz 9 dieses Teils). Unter Bestreben verstehen wir aber die Begierde (nach der Anmerkung zu demselben Lehrsatz). Folglich bezieht sich die Begierde auf uns, auch sofern wir erkennen oder (nach Lehrsatz 1 dieses Teils) sofern wir tätig sind. -W.z.b.w. (Stern - de)

3, prop 58, demo  - Quando la Mente concepisce se stessa e la propria potenza di agire si allieta: e la Mente considera se stessa necessariamente quando concepisce un'idea vera o adeguata, cioè quando agisce come parte dell'Intelletto divino, ossia quando esprime unicamente e appieno la sua natura. Ma la Mente concepisce effettivamente talune idee adeguate: e dunque essa si allieta appunto in quanto concepisce tali idee adeguate, vale a dire in quanto essa è attiva. La Mente poi si sforza di perseverare nel proprio essere sia in quanto ha idee chiare e distinte, sia in quanto ha idee confuse; ma per lo sforzo noi intendiamo la Cupidità: e dunque pure la Cupidità si riferisce a noi (od esprime noi stessi) anche in quanto abbiamo idee, o conosciamo, ossia in quanto siamo attivi. (P. II, Chiarim. 2° d. Prop. 40; Prop. 43; P. III, Prop. l; Prop. 9 e suo Chiarim.; Prop. 53). (Peri - it)

3, prop 58, demo  - Cuando el alma se concibe a sí misma y concibe su potencia de obrar, se alegra (por la Proposición 53 de esta Parte); ahora bien, el alma se considera necesariamente a sí misma cuando concibe una idea verdadera, o sea, adecuada (por la Proposición 43 de la Parte II). Pero es así que el alma concibe ciertas ideas adecuadas (por el Escolio 2 de la Proposición 40 de la Parte II). Luego se alegra también en la medida en que concibe ideas adecuadas; esto es (por la Proposición 1 de esta Parte), en cuanto obra. Además, el alma, ya en cuanto tiene ideas claras y distintas como en cuanto las tiene confusas, se esfuerza por perseverar en su ser (por la Proposición 9 de esta Parte). Ahora bien, por "esfuerzo" entendemos el deseo (por el mismo Escolio), luego el deseo se refiere también a nosotros en cuanto entendemos, o sea (por la Proposición 1 de esta Parte), en cuanto obramos. Q.E.D. (Peña - es)

3, prop 58, demo  - Quand l'Esprit se conçoit lui-même avec sa puissance d'agir, il se réjouit (par la Proposition 53) : or l'Esprit se considère nécessairement lui-même quand il conçoit une idée vraie, c'est-à-dire adéquate (par la Proposition 43, Partie II). D'autre part, l'Esprit conçoit certaines idées adéquates (par le Scolie 2 de la Proposition 40, Partie II). Donc il se réjouit dans la mesure où il conçoit des idées adéquates, c'est-à-dire (par la Proposition 1) en tant qu'il agit. En outre, en tant qu'il a des idées claires et distinctes, en tant également qu'il a des idées confuses, l'Esprit s'efforce de persévérer dans son être (par la Proposition 9). Or, par effort, nous entendons le Désir (par le Scolie de la même Proposition). Le Désir se rapporte donc à nous, en tant également que nous comprenons, c'est-à-dire (par la Proposition 1) en tant que nous agissons. C.Q.F.D. (Misrahi - fr)

3, prop 53 - Wanneer de Geest zichzelf en zijn macht tot handelen beschouwt, verblijdt hij zich en dat des te meer, naarmate hij zich die macht tot handelen duidelijker voorstelt.

2, prop 43 - Wie een ware voorstelling heeft, wéét tevens dat hij een ware voorstelling heeft en kan aan de waarheid ervan niet meer twijfelen.

2, prop 40, sc 2 - Uit al het hierboven gezegde blijkt duidelijk, dat wij velerlei waarnemen en dat wij algemeen begrippen vormen:
1°. uit bijzondere dingen welke door de zintuigen gebrekkig, verward en ongeordend aan het verstand worden voorgesteld. (Zie Gevolg v. St. XXIX v.d. D.). Ik ben daarom gewoon dergelijke waarnemingen te noemen: kennis, berustend op vage ervaring.
2°. uit teekens; bijvoorbeeld doordat wij ons bij het hooren of lezen van sommige woorden de dingen herinneren en ons voorstellingen van hen vormen, gelijkende op die waarin de dingen zelf verbeeld werden, (zie de Opmerking bij St. XVIII v.d. D.). In het vervolg zal ik deze beide wijzen om de dingen te beschouwen noemen: kennis van de eerste soort, meening ofwel verbeelding.
3°. ten slotte uit het feit dat wij algemeen erkende begrippen en juiste voorstellingen van de eigenschappen der dingen bezitten (zie Gevolg St. XXXVIII, Gevolg St. XXXIX en St. XL v.d. D.). Hier zal ik spreken van Rede en Kennis van de tweede soort.
Behalve deze twee soorten van kennis bestaat er, gelijk ik in het volgende zal aantoonen, nog een derde, welke ik het "intuïtieve weten" zal noemen. Deze soort van kennis leidt uit de adaequate voorstelling van het werkelijk wezen van een of ander attribuut Gods de adaequate kennis van het wezen der dingen af.
Ik zal dit alles door een voorbeeld verduidelijken.
Laten er bijvoorbeeld drie getallen gegeven zijn, waarbij een vierde gezocht moet worden, dat zich verhoudt tot het derde als het tweede tot het eerste. Kooplieden zullen niet aarzelen het tweede met het derde te vermenigvuldigen en het product door het eerste te deelen, hetzij omdat zij datgene wat zij van hun meester zonder eenig bewijs geleerd hebben nog niet vergaten, hetzij omdat zij het zelf bij de eenvoudigste getallen hebben ondervonden, hetzij op grond van het bewijs aan Stelling XIX Boek VII van Euclides, d.w.z. op grond van de algemeene eigenschap der evenredigen. Bij de meest eenvoudige getallen evenwel is niets van dit alles noodig. Wanneer bijvoorbeeld de getallen 1, 2 en 3 gegeven zijn, is er niemand die niet ziet dat de vierde evenredige het getal 6 is. En dat wel veel helderder, aangezien wij uit de verhouding zelf waarin, naar wij op den eersten blik zien--het eerste tot het tweede staat, onmiddellijk het vierde afleiden.

3, prop 1 - Bij sommige dingen handelt onze Geest, andere echter ondergaat hij: voorzoover hij namelijk adaequate voorstellingen heeft, handelt hij noodzakelijk, voorzoover hij daarentegen inadaequate voorstellingen heeft, lijdt hij noodzakelijk.

3, prop 9 - De Geest tracht zoowel voorzoover hij heldere en duidelijke, als voorzoover hij verwarde voorstellingen heeft, voor onbepaalden duur in zijn bestaan te volharden en is zich van dit zijn streven bewust.

3, prop 9, sc  - Wanneer dit streven uitsluitend op den Geest betrekking heeft, wordt het "Wil" genoemd; heeft het echter betrekking op Geest en Lichaam beide, zoo noemt men het Drang welke dus niets anders is dan het wezen zelf van den mensch, uit welks aard al wat tot zijn eigen behoud strekt, noodzakelijk voortvloeit, zoodat dus de mensch genoodzaakt is dit alles ook te doen. Verder bestaat er tusschen drang en begeerte geen ander verschil dan dat men meestal van begeerte spreekt voorzoover de menschen zich van hun drang bewust zijn, zoodat daarom Begeerte kan worden omschreven als Drang verbonden met het bewustzijn daarvan. Uit dit alles blijkt dus wel duidelijk dat wij niets nastreven, willen, verlangen noch begeeren wijl wij oordeelen dat het goed is, maar integendeel, dat wij iets goed noemen wijl wij er naar streven, het willen, verlangen en begeeren.

utilisé(e) par : 3, prop 59, demo 

0.0099