EthicaDB •   Publication hypertextuelle et multi-versions de l'Ethique de Spinoza

propositio 42

Pars 3, prop 42
Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Pautrat - fr | Misrahi - fr     infra (1)  |  haut ^

Wie een ander, hetzij uit Liefde, hetzij door hoop op Zelfverheerlijking bewogen, een weldaad heeft bewezen, zal zich bedroeven wanneer hij ziet dat deze weldaad met ondankbaar gemoed wordt aanvaard.

Qui in aliquem amore aut spe gloriae motus beneficium contulit, contristabitur si viderit beneficium ingrato animo accipi.

Qui in aliquem amore aut spe gloriae motus beneficium contulit, contristabitur si viderit beneficium ingrato animo accipi.

Qui, mû par l'Amour ou un espoir de Gloire, a fait du bien à quelqu'un, sera contristé s'il voit que son bienfait est reçu avec ingratitude. (Appuhn - fr)

He who has conferred a benefit on anyone from motives of love or honour will feel pain, if he sees that the benefit is received without gratitude. (Elwes - en)

Wer aus Liebe oder in der Hoffnung auf Ehre jemand eine Wohltat erwiesen hat, der wird Unlust empfinden wenn er sieht, daß die Wohltat mit undankbarer Gesinnung empfangen wird. (Stern - de)

Chi, mosso da Amore o da speranza di Gloria, ha arrecato a qualcuno un beneficio, si rattristerà se avrà visto che il beneficio è stato ricevuto con animo non grato. (Peri - it)

Quien ha, hecho bien a alguien, movido por amor o por esperanza de gloria, se entristecerá si ve que ese beneficio es recibido con ánimo ingrato. (Peña - es)

Qui a, mû par Amour ou espérance de Gloire, fait du bien à quelqu'un, sera triste s'il voit son bienfait reçu d'une âme ingrate. (Pautrat - fr)

Celui qui, par Amour ou bien par souci de la Gloire, a bien agi à l'égard de quelqu'un sera attristé s'il voit que son bienfait est reçu dans l'ingratitude. (Misrahi - fr)

demonstratio par 3, prop 33  |  3, prop 34  |  3, prop 30, sc   |  3, prop 12  |  3, prop 19

Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Misrahi - fr

3, prop 42, demo  - Wie een hem gelijkend wezen liefheeft, tracht (vlg. St. XXXIII v.d. D.) zooveel mogelijk te bewerken dat hij wederkeerig er door bemind wordt. Wie dus uit Liefde een ander een weldaad bewijst, doet dit uit zucht om wederbemind te worden; d.w.z. (vlg. St. XXXIV v.d. D.) uit hoop op Zelfverheerlijking ofwel (vlg. Opmerking St. XXX v.d. D.) Blijheid, en hij zal zich derhalve (vlg. St. XII v.d. D.) deze aanleiding tot Zelfverheerlijking zooveel mogelijk trachten voor te stellen ofwel als werkelijk bestaande te beschouwen. Hij stelt zich echter (vlg. het onderstelde) iets anders voor, dat het bestaan van die aanleiding tot Blijheid juist uitsluit. Derhalve zal hij (vlg. St. XIX v.d. D.) zich daarover bedroeven. H.t.b.w.

3, prop 42, demo  - Qui rem aliquam sibi similem amat, conatur quantum potest efficere ut ab ipsa contra ametur (per propositionem 33 hujus). Qui igitur prae amore in aliquem beneficium contulit, id facit desiderio quo tenetur ut contra ametur hoc est (per propositionem 34 hujus) spe gloriae sive (per scholium propositionis 30 hujus) laetitiae adeoque (per propositionem 12 hujus) hanc gloriae causam quantum potest imaginari sive ut actu existentem contemplari conabitur. At (per hypothesin) aliud imaginatur quod ejusdem causae existentiam secludit : ergo (per propositionem 19 hujus) eo ipso contristabitur. Q.E.D.

3, prop 42, demo  - Qui aime une chose semblable à lui s'efforce, autant qu'il peut, de faire qu'elle l'aime à son tour (Prop. 33). Qui donc a par Amour fait du bien à quelqu'un, a fait cela parce qu'il souhaitait être aimé à son tour, c'est-à-dire avec un espoir de Gloire (Prop. 34) ou de Joie (Scolie de la Prop. 30) ; il s'efforcera donc (Prop. 12) d'imaginer, autant qu'il peut, cette cause de Gloire ou de la considérer comme existant en acte. Mais (par hypothèse) il imagine autre chose qui exclut l'existence de cette cause ; il sera donc (Prop. 19) par là même contristé. C.Q.F.D. (Appuhn - fr)

3, prop 42, demo  - When a man loves something similar to himself, he endeavours, as far as he can, to bring it about that he should be loved thereby in return (III. xxxiii.). Therefore he who has conferred a benefit confers it in obedience to the desire, which he feels of being loved in return; that is (III. xxxiv.) from the hope of honour or (III. xxx. note) pleasure; hence he will endeavour, as far as he can, to conceive this cause of honour, or to regard it as actually existing. But, by the hypothesis, he conceives something else, which excludes the existence of the said cause of honour: wherefore he will thereat feel pain (III. xix.). Q.E.D. (Elwes - en)

3, prop 42, demo  - Wer einen Gegenstand seinesgleichen liebt, der ist bestrebt, soviel er vermag, zu bewirken, daß er von ihm wiedergeliebt werde (nach Lehrsatz 33 dieses Teils). Wer also jemand aus Liebe eineWohltat erweist, der tut es mit demWunsche, wiedergeliebt zu werden, d.h. (nach Lehrsatz 34 dieses Teils) mit der Hoffnung auf Ehre oder (nach Anmerkung zuLehrsatz 30 dieses Teils) auf Lust. Er wird daher (nach Lehrsatz 12 dieses Teils) bestrebt sein, diese Ursache der Ehre, soviel er vermag, sich vorzustellen oder als wirklich existierend zu betrachten. Er stellt sich aber (nach der Voraussetzung) etwas anderes vor, was die Existenz dieser Ursache ausschließt. Also wird er (nach Lehrsatz 19 dieses Teils) dadurch Unlust empfinden. -W.z.b.w. (Stern - de)

3, prop 42, demo  - Chi ama un proprio simile si sforza, per quanto può, di essere riamato da lui: perché chi per amore arreca un beneficio a qualcuno lo fa col desiderio di essere riamato, cioè con la speranza di Gloria ossia di Letizia. Pertanto l'amante si sforzerà, per quanto può, di immaginare questa causa di Gloria, ossia di considerarla come esistente in atto; ma per l'Ipotesi egli deve immaginare un'altra cosa, che esclude 1'esistenza di tale causa: e dunque per ciò stesso si rattristerà. (P. III, Prop. 12; Prop. 19; Chiarim. d. Prop. 30; Prop. 33; Prop. 34). (Peri - it)

3, prop 42, demo  - Quien ama una cosa semejante a él, se esfuerza cuanto puede por conseguir que ella lo ame a su vez (por la Proposición 33 de esta Parte). Así pues, quien por amor hace un beneficio a alguien, lo hace en virtud del anhelo que tiene de ser amado a su vez, esto es (por la Proposición 34 de esta Parte), con esperanza de gloria, o sea (por el Escolio de la Proposición 30 de esta Parte), de alegría. Y así (por la Proposición 12 de esta Parte) se esforzará cuanto pueda en imaginar esa causa de gloria, o en considerarla como existente en acto. Ahora bien (por hipótesis), imagina otra cosa, que excluye la existencia de dicha causa; luego (por la Proposición 19 de esta Parte) por eso mismo se entristecerá. Q.E.D. (Peña - es)

3, prop 42, demo  - Celui qui aime un objet semblable à lui s'efforce, autant qu'il le peut, d'en être aimé en retour (par la Proposition 33). Ainsi celui qui, par Amour, a bien agi à l'égard de quelqu'un, a fait ce bien par le désir qui l'occupait d'être aimé en retour, c'est-à-dire (par la Proposition 34) par un espoir de Gloire ou (par le Scolie de la Proposition 30) de Joie ; c'est pourquoi (par la Proposition 12) il s'efforcera d'imaginer, autant qu'il le peut, cette cause de Gloire, c'est-à-dire de la considérer comme existant en acte. Or (par hypothèse) il imagine autre chose qui exclut l'existence de cette cause : aussi (par la Proposition 19) sera-t-il par là même attristé. C.Q.F.D. (Misrahi - fr)

3, prop 33 - Wanneer wij een ons gelijkend wezen liefhebben, trachten wij zooveel mogelijk te bewerken dat het ons wederkeerig liefheeft.

3, prop 34 - Hoe grooter wij ons de genegenheid voorstellen welke een geliefd wezen voor ons gevoelt, hoe meer wij ons daarop zullen verheffen.

3, prop 30, sc  - Aangezien (vlg. Opmerking St. XIII v.d. D.) Liefde is: Blijheid, vergezeld door de voorstelling eener uitwendige oorzaak, en Haat Droefheid, eveneens vergezeld door de voorstelling eener uitwendige oorzaak, zijn dus deze Blijheid en Droefheid eigenlijk soorten van Liefde en Haat. Maar wijl Liefde en Haat betrekking hebben op uitwendige voorwerpen, zullen wij de thans bedoelde aandoeningen met andere namen aanduiden, en wel zullen wij déze Blijheid, vergezeld door de voorstelling eener uitwendige[A55] oorzaak Zelfverheerlijking en de aan haar tegenovergestelde Droefheid Schaamte noemen. Wel te verstaan: wanneer namelijk die Blijheid of Droefheid daaruit voortkomt dat iemand in de meening verkeert geprezen of berispt te worden; anders zal ik die Blijheid, vergezeld door de gedachte aan een uitwendige oorzaak Tevredenheid met zichzelf en de tegenovergestelde Droefheid Berouw noemen. Wijl het vervolgens (vlg. Gevolg St. XVII D. II) kan voorkomen dat de Blijheid welke iemand meent anderen te schenken, slechts denkbeeldig is en (vlg. St. XXV v.d. D.) ieder van zichzelf tracht te denken wat hem naar zijn meening zal verblijden, is het dus licht mogelijk dat een roemzuchtige trotsch [verwaand] wordt en zich inbeeldt iedereen welgevallig te zijn, terwijl hij in werkelijkheid iedereen tot last is.

3, prop 12 - De Geest tracht zich zooveel mogelijk voor te stellen wat het vermogen tot handelen des Lichaams vermeerdert of bevordert.

3, prop 19 - Wie zich voorstelt dat iets wat hij liefheeft, te niet gaat, zal zich bedroeven; daarentegen zal hij zich verheugen bij de gedachte dat het behouden blijft.

utilisé(e) par : 4, prop 70, demo 

0.0108