EthicaDB •   Publication hypertextuelle et multi-versions de l'Ethique de Spinoza

propositio 14

Pars 3, prop 14
Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Misrahi - fr     infra (4)  |  haut ^

Indien de Geest ééns twee aandoeningen tegelijk heeft ondervonden, zal hij later, wanneer hij opnieuw ééne daarvan ondergaat, tevens de tweede gevoelen.

Si mens duobus affectibus simul affecta semel fuit, ubi postea eorum alterutro afficietur, afficietur etiam altero.

Si mens duobus affectibus simul affecta semel fuit, ubi postea eorum alterutro afficietur, afficietur etiam altero.

Si l'Âme a été affectée une fois de deux affections en même temps, sitôt que plus tard elle sera affectée de l'une, elle sera affectée aussi de l'autre. (Appuhn - fr)

If the mind has once been affected by two emotions at the same time, it will, whenever it is afterwards affected by one of the two, be also affected by the other. (Elwes - en)

Wenn der Geist einmal von zwei Affekten zugleich erregt gewesen ist, so wird er, wenn er später von einem derselben wieder erregt wird, auch von dem andern wieder erregt werden. (Stern - de)

Se la Mente è stata una volta interessata simultaneamente da due sentimenti, quando in seguito sia interessata dall'uno dei due risentirà anche dell'altro. (Peri - it)

Si el alma ha sido afectada una vez por dos afectos al mismo tiempo, cuando más tarde sea afectada por uno de ellos, también será afectada por el otro. (Peña - es)

Si l'Esprit fut une fois simultanément affecté par deux affects, dès qu'il sera affecté par l'un, il sera également affecté par l'autre. (Misrahi - fr)

demonstratio par 2, prop 18  |  2, prop 16, cor 2  |  3, def 3

Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Misrahi - fr

3, prop 14, demo  - Indien het menschelijk Lichaam ééns tegelijkertijd inwerking van twee voorwerpen ondervond, zal de Geest, wanneer hij zich later één dier beiden voorstelt, zich (vlg. St. XVIII D. II) terzelfdertijd het andere herinneren. De verbeeldingen van den Geest echter geven (vlg. Gevolg II St. XVI D. II) meer de inwerkingen op ons Lichaam dan den aard der uitwendige voorwerpen weer. Derhalve: indien het Lichaam, en bijgevolg ook de Geest (zie Definitie III v.d. D.) ééns twee inwerkingen tegelijk onderging, zal de Geest later, wanneer hij opnieuw een dier aandoeningen ondergaat, ook de tweede weer gevoelen. H.t.b.w.

3, prop 14, demo  - Si corpus humanum a duobus corporibus simul affectum semel fuit, ubi mens postea eorum alterutrum imaginatur, statim et alterius recordabitur (per propositionem 18 partis II). At mentis imaginationes magis nostri corporis affectus quam corporum externorum naturam indicant (per corollarium II propositionis 16 partis II) : ergo si corpus et consequenter mens (vide definitionem 3 hujus) duobus affectibus semel affecta fuit, ubi postea eorum alterutro afficietur, afficietur etiam altero. Q.E.D.

3, prop 14, demo  - Si une première fois le corps humain a été affecté en même temps par deux corps, sitôt que plus tard l'Âme imagine l'un, il lui souviendra aussitôt de l'autre (Prop. 18, p. II). Mais les imaginations de l'Âme indiquent plutôt les affections de notre Corps que la nature des corps extérieurs (Coroll. 2 de la Prop. 16, p. II) ; donc si le corps et conséquemment l'Âme ont été affectés une fois de deux affections en même temps, sitôt que plus tard ils le seront de l'une d'elles, ils le seront aussi de l'autre. C.Q.F.D. (Appuhn - fr)

3, prop 14, demo  - If the human body has once been affected by two bodies at once, whenever afterwards the mind conceives one of them, it will straightway remember the other also (II. xviii.). But the mind's conceptions indicate rather the emotions of our body than the nature of external bodies (II. xvi. Coroll. ii.); therefore, if the body, and consequently the mind (III. Def. iii.) has been once affected by two emotions at the same time, it will, whenever it is afterwards affected by one of the two, be also affected by the other.
(Elwes - en)

3, prop 14, demo  - Wenn der menschliche Körper einmal von zwei Körpern zugleich erregt gewesen ist, so wird der Geist, wenn er später einen derselben vorstellt, sich sofort auch des andern erinnern (nach Lehrsatz 18, Teil 2). Die Vorstellungen des Geistes aber zeigen mehr die Erregungen unseres Körpers an als die Natur der äußern Körper (nach Zusatz II zu Lehrsatz 16, Teil 2). Wenn also der Körper und folglich auch der Geist (s. Definition 3 dieses Teils) einmal von zwei Affekten zugleich erregt gewesen ist, so wird er, wenn er später von einem derselben wieder erregt wird, auch von dem andern wieder erregt werden. - W.z.b.w. (Stern - de)

3, prop 14, demo  - Se il Corpo umano è stato una volta interessato simultaneamente da due corpi, quando in seguito la Mente immaginerà uno qualsiasi di essi sùbito ricorderà anche l'altro. Ma le immaginazioni della Mente indicano, più che la natura dei corpi esterni, ciò che il nostro Corpo ne risente; e dunque se il Corpo, e di conseguenza la Mente, hanno provato simultaneamente due sentimenti, quando poi siano toccati dall'uno risentiranno anche dell'altro. (P. II, Conseg. d. Prop. 16; Prop. 18; P. III, Def. 3). (Peri - it)

3, prop 14, demo  - Si el cuerpo humano ha sido afectado una vez por dos cuerpos al mismo tiempo, cuando más tarde imagine el alma uno de ellos, al punto recordará al otro (por la Proposición 18 de la Parte II). Ahora bien, las imaginaciones del alma revelan los afectos de nuestro cuerpo más bien que la naturaleza de los cuerpos exteriores (por el Corolario 2 de la Proposición 16 de la Parte II). Luego si el cuerpo y, consiguientemente, el alma (ver Definición 3 de esta Parte), han experimentado una vez dos afectos, cuando más tarde el alma sea afectada por uno de ellos, también lo será por el otro. Q.E.D. (Peña - es)

3, prop 14, demo  - Si le Corps humain fut une fois simultanément affecté par deux corps, dès que l'Esprit imaginera l'un, il se souviendra aussitôt de l'autre (par la Proposition 18, Partie II). Mais les imaginations de l'Esprit révèlent plutôt les affects de notre Corps que la nature des corps extérieurs (par le Corollaire 2 de la Proposition 16, Partie II). Si, par conséquent, le Corps et par suite l'Esprit (voir la Définition 3) furent une fois simultanément affectés par deux affects, dès qu'ils seront affectés par l'un, ils seront également affectés par l'autre. C.Q.F.D. (Misrahi - fr)

2, prop 18 - Indien het menschelijk Lichaam eenmaal van twee of meer voorwerpen tegelijk inwerking onderging, zal de Geest, wanneer hij zich later een dier voorwerpen verbeeldt, zich ook terstond de andere herinneren.

2, prop 16, cor 2 - Ten tweede volgt er uit dat de voorstellingen welke wij van uitwendige voorwerpen hebben, meer den toestand van ons eigen Lichaam dan den aard dien uitwendige voorwerpen weergeven, hetgeen ik in het Aanhangsel van Deel I reeds met vele voorbeelden heb toegelicht.

3, def 3 - Onder Aandoeningen versta ik de inwerkingen op het Lichaam, waardoor zijn vermogen tot handelen wordt vermeerderd of verminderd, bevorderd of belemmerd. Tevens versta ik daaronder de voorstellingen dier inwerkingen.

utilisé(e) par : 3, prop 15, demo   |  3, prop 15, cor , demo  |  3, prop 16, demo   |  3, prop 50, demo 

0.0123