EthicaDB •   Digitale mehrsprachige Veröffentlichung von Spinozas Ethik

propositio 12

Pars 2, prop 12
Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Pautrat - fr | Misrahi - fr     infra (11)  |  top ^

Al wat in het voorwerp der voorstelling welke den menschelijken Geest uitmaakt geschiedt, moet door den menschelijken Geest worden waargenomen, ofwel van dit alles bestaat in den Geest noodzakelijk een voorstelling. Met andere woorden: wanneer het voorwerp der voorstelling welke den menschelijken Geest uitmaakt, het Lichaam is, zal er niets in dit Lichaam kunnen gebeuren, wat niet door den Geest wordt waargenomen.

Quicquid in objecto ideae humanam mentem constituentis contingit, id ab humana mente debet percipi sive ejus rei dabitur in mente necessario idea hoc est si objectum ideae humanam mentem constituentis sit corpus, nihil in eo corpore poterit contingere quod a mente non percipiatur.

Quicquid in objecto ideae humanam mentem constituentis contingit, id ab humana mente debet percipi sive ejus rei dabitur in mente necessario idea hoc est si objectum ideae humanam mentem constituentis sit corpus, nihil in eo corpore poterit contingere quod a mente non percipiatur.

Tout ce qui arrive dans l'objet de l'idée constituant l'Âme humaine doit être perçu par cette Âme ; en d'autres termes, une idée en est nécessairement donnée en elle ; c'est-à-dire si l'objet de l'idée constituant l'Âme humaine est un corps, rien ne pourra arriver dans ce corps qui ne soit perçu par l'Âme. (Appuhn - fr)

Whatsoever comes to pass in the object of the idea, which constitutes the human mind, must be perceived by the human mind, or there will necessarily be an idea in the human mind of the said occurrence. That is, if the object of the idea constituting the human mind be a body, nothing can take place in that body without being perceived by the mind. (Elwes - en)

Alles, was im Objekt der Idee, die den menschlichen Geist ausmacht, geschieht, muß vom menschlichen Geist erfaßt werden oder es gibt im menschlichen Geist notwendig eine Idee dieses Dinges. Das heißt, wenn das Objekt der Idee, welche den menschlichen Geist ausmacht, ein Körper ist, so wird in diesem
Körper nichts geschehen können, was vom Geist nicht erfaßt wird. (Stern - de)

Ogni evento che ha luogo nell'oggetto dell'idea che costituisce la Mente umana deve essere percepito dalla Mente stessa; ossia di quell'evento si darà necessariamente, nella Mente, l'idea: questo significa che, qualora l'oggetto dell'idea che costituisce la Mente sia un corpo, nulla potrà accadere in quel corpo che non sia percepito dalla Mente. (Peri - it)

Todo cuanto acaece en el objeto de la idea que constituye el alma humana debe ser percibido por el alma humana o, lo que es lo mismo, habrá necesariamente una idea de ello en el alma. Es decir: si el objeto de la idea que constituye el alma humana es un cuerpo, nada podrá acaecer en ese cuerpo que no sea percibido por el alma. (Peña - es)

Tout ce qui arrive dans l'objet de l'idée constituant l'Esprit humain doit être perçu par l'Esprit humain, autrement dit, il y en aura nécessairement une idée dans l'Esprit : C'est-à-dire, si l'objet de l'idée constituant l'Esprit humain est un corps, il ne pourra rien arriver dans ce corps qui ne soit perçu par l'esprit. (Pautrat - fr)

Tout ce qui arrive dans l'objet de l'idée constituant l'esprit humain doit être perçu par l'esprit humain ou, en d'autres termes, une idée en est nécessairement donnée en lui : c'est donc dire que si l'objet de l'idée constituant l'esprit humain est un corps, rien ne pourra arriver dans ce corps qui ne soit perçu par l'esprit. (Misrahi - fr)

demonstratio by 2, prop 9, cor   |  2, prop 11  |  2, prop 11, cor 

Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Misrahi - fr

2, prop 12, demo  - Immers van al wat er in het voorwerp van een of andere voorstelling geschiedt, bestaat (vlg. Gevolg v. St. IX v.d. D.) kennis in God, voorzoover hij beschouwd wordt zich te openbaren als voorstelling van juist dit voorwerp, d.w.z. (vlg. St. XI v.d. D.) voorzoover hij den Geest van dit voorwerp uitmaakt. Van al wat in het voorwerp der voorstelling welke den menschelijken Geest uitmaakt geschiedt, bestaat dus ook kennis in God, voorzoover hij het wezen van den menschelijken Geest vormt; m.a.w. (vlg. Gevolg v. St. XI v.d. D.) deze kennis zal noodzakelijk in den Geest aanwezig zijn, ofwel de Geest zal dit alles waarnemen. H.t.b.w.

2, prop 12, demo  - Quicquid enim in objecto cujuscunque ideae contingit, ejus rei datur necessario in Deo cognitio (per corollarium propositionis 9 hujus) quatenus ejusdem objecti idea affectus consideratur hoc est (per propositionem 11 hujus) quatenus mentem alicujus rei constituit. Quicquid igitur in objecto ideae humanam mentem constituentis contingit, ejus datur necessario in Deo cognitio quatenus naturam humanae mentis constituit hoc est (per corollarium propositionis 11 hujus) ejus rei cognitio erit necessario in mente sive mens id percipit. Q.E.D.

2, prop 12, demo  - De tout ce qui en effet arrive dans l'objet d'une idée quelconque, la connaissance est nécessairement donnée en Dieu (Coroll. de la Prop. 9), en tant qu'on le considère comme affecté de l'idée de cet objet, c'est-à-dire (Prop. 11) en tant qu'il constitue l'âme de quelque chose. De tout ce donc qui arrive dans l'objet de l'idée constituant l'Âme humaine, la connaissance est donnée en Dieu, en tant qu'il constitue la nature de l'Âme humaine, c'est-à-dire (Coroll. de la Prop. 11) la connaissance de cette chose sera nécessairement dans l'Âme, en d'autres termes l'Âme la perçoit. C.Q.F.D. (Appuhn - fr)

2, prop 12, demo  - Whatsoever comes to pass in the object of any idea, the knowledge thereof is necessarily in God (II. ix. Coroll.), in so far as he is considered as affected by the idea of the said object, that is (II. xi.), in so far as he constitutes the mind of anything. Therefore, whatsoever takes place in the object constituting the idea of the human mind, the knowledge thereof is necessarily in God, in so far as he constitutes the nature of the human mind; that is (by II. xi. Coroll.) the knowledge of the said thing will necessarily be in the mind, in other words the mind perceives it. (Elwes - en)

2, prop 12, demo  - Denn alles, was im Objekt irgendeiner Idee geschieht, davon gibt es notwendig eine Erkenntnis in Gott (nach Zusatz zu Lehrsatz 9 dieses Teils), sofern er als von der Idee dieses Objekts erregt betrachtet wird, d.h. (nach Lehrsatz 11 dieses Teils), sofern er den Geist eines Dinges ausmacht. Was also in dem Objekt einer Idee, die den menschlichen Geist ausmacht, geschieht, davon gibt es notwendig in Gott eine Erkenntnis, sofern er die Natur des menschlichen Geistes bildet, d.h. (nach Zusatz zu Lehrsatz 11 dieses Teils), davon wird notwendig im Geist eine Erkenntnis sein, oder der Geist erfaßt dasselbe. - W.z.b.w. (Stern - de)

2, prop 12, demo  - Di tutto ciò che accada nell'oggetto di un'idea qualsiasi c'è infatti in Dio, necessariamente, la cognizione, in quanto egli è considerato affetto (cioè interessato, modificato) dall'idea dell'oggetto stesso, cioè in quanto egli costituisce la “mente” di quella certa cosa. Di qualsiasi cosa, quindi, che accada nell'oggetto dell'idea che costituisce la Mente umana, si dà necessariamente la cognizione in Dio, ìn quanto egli costituisce la natura della Mente umana: cioè la cognizione di quella cosa è necessariamente nella Mente; ossia la Mente percepisce quella cosa. (P. II, Conseg. d. Prop. 9; Prop. 11 e sua Conseg.). (Peri - it)

2, prop 12, demo  - En efecto, hay necesariamente (por el Corolario de la Proposición 9 de esta Parte) un conocimiento de Dios de todo lo que acaece en el objeto de cualquier idea, en cuanto se considera a Dios como afectado por la idea de dicho objeto, esto es (por la Proposición 11 de esta Parte), en cuanto constituye el alma de alguna cosa. Así pues, hay necesariamente un conocimiento en Dios de todo lo que acaece en el objeto de la idea que constituye el alma humana, en cuanto Dios constituye la naturaleza del alma humana, esto es (por el Corolario de la Proposición 11 de esta Parte), habrá necesariamente un conocimiento de ese objeto en el alma, o, lo que es lo mismo, el alma lo percibe. Q.E.D. (Peña - es)

2, prop 12, demo  - De tout ce qui, en effet, arrive dans l'objet d'une idée quelconque, la connaissance est nécessairement donnée en Dieu (par le Corollaire de la Proposition 9) en tant qu'on le considère comme affecté de l'idée de cet objet, c'est-à-dire (par la Proposition 11), en tant qu'il constitue l'esprit de quelque chose. De tout ce qui, par conséquent, arrive dans l'objet de l'idée constituant l'esprit humain, la connaissance est nécessairement donnée en Dieu en tant qu'il constitue la nature de l'esprit humain, c'est-à-dire que (par le Corollaire de la Proposition 11) la connaissance de cette chose sera nécessairement donnée dans l'esprit ou, en d'autres termes, l'esprit la perçoit. C.Q.F.D. (Misrahi - fr)

2, prop 9, cor  - Van al wat in het bijzondere voorwerp van een of andere voorstelling geschiedt, draagt God kennis alléén voorzoover hij de voorstelling van juist dit voorwerp heeft.

2, prop 11 - De eerste openbaring van het werkelijk bestaan van den menschelijken Geest is niets anders dan de voorstelling van een werkelijk bestaand bijzonder iets.

2, prop 11, cor  - Hieruit volgt dat de menschelijke Geest een deel is van het oneindige Verstand Gods, en daarom zeggen wij, wanneer wij beweren dat de menschelijke Geest dit of dat begrijpt, eigenlijk niets anders dan dat God, niet voorzoover hij oneindig is, maar voor zoover hij zich in den aard van den menschelijken Geest openbaart, ofwel voorzoover hij het wezen van den menschelijken Geest uitmaakt, deze of gene voorstelling heeft. Wanneer wij echter zeggen dat God deze of gene voorstelling heeft, niet alleen voorzoover hij den aard van den menschelijken Geest uitmaakt, maar ook voorzoover hij tegelijk met den menschelijken Geest de voorstelling van iets anders heeft, dan zeggen wij dat de menschelijke Geest die zaak tendeele of inadaequaat begrijpt.

scholium by 2, prop 7, sc 

Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Misrahi - fr

2, prop 12, sc  - De waarheid dezer Stelling blijkt ook en wordt nog duidelijker begrepen uit de Opmerking bij St. VII v.d. D., waarheen ik verwijs.

2, prop 12, sc  - Haec propositio patet etiam et clarius intelligitur ex scholio propositionis 7 hujus, quod vide.

2, prop 12, sc  - Cette Proposition est rendue évidente encore et se connaît plus clairement par le Scolie de la Proposition 7 auquel on est prié de se reporter. (Appuhn - fr)

2, prop 12, sc  - This proposition is also evident, and is more clearly to be understood from II. vii., which see. (Elwes - en)

2, prop 12, sc  - Dieser Lehrsatz erhellt auch und wird noch deutlicher erkannt aus der Anmerkung zu Lehrsatz 7 dieses Teils; siehe diesen. (Stern - de)

2, prop 12, sc  - Questa Proposizione risulta dimostrata, e s'intende ancor meglio, dal Chiarimento della Prop. 7 di questa Parte, alla quale si rimanda. (Peri - it)

2, prop 12, sc  - Esta Proposición es también evidente, y se entiende con mayor claridad, por el Escolio de la Proposición 7 de esta Parte: véase. (Peña - es)

2, prop 12, sc  - Cette Proposition est évidente aussi et se comprend plus clairement par le Scolie de la Proposition 7 de cette Partie, auquel on se reportera. (Misrahi - fr)

2, prop 7, sc  - Alvorens verder te gaan moeten wij ons hier in herinnering roepen wat wij hierboven aantoonden, nl. dat al wat door een oneindig verstand kan worden begrepen als uitmakende het wezen eener substantie, slechts behoort tot één enkele substantie en dat bijgevolg de denkende substantie en de uitgebreide substantie één en dezelfde substantie zijn, welke nu eens als zich openbarende in dit, dan weder als zich openbarende in het andere attribuut beschouwd wordt. Zoo zijn ook een bestaanswijze der Uitgebreidheid en de voorstelling dier bestaanswijze één en hetzelfde, slechts op twee manieren uitgedrukt; hetgeen reeds sommigen Hebraeën als in een nevel schijnt te hebben voorgezweefd, waar zij namelijk beweren dat God, Gods verstand en de door hem begrepen dingen één en hetzelfde zijn. Een in werkelijkheid bestaande cirkel bijvoorbeeld en de voorstelling van dien bestaanden cirkel, welke eveneens in God is, zijn één en dezelfde zaak, welke zich in twee verschillende attributen openbaart. Derhalve, of wij de Natuur onder het attribuut der Uitgebreidheid, onder dat van het Denken, dan wel onder eenig ander attribuut beschouwen, steeds zullen wij één en dezelfde orde, één en hetzelfde oorzakelijk verband vinden d.w.z. dezelfde zaken op elkaar zien volgen. Om geen andere reden ook heb ik gezegd dat God de oorzaak is der voorstelling van bijvoorbeeld een cirkel, alleen voorzoover hij een denkend iets is, van den cirkel zelf echter voorzoover hij een uitgebreid iets is, dan wijl het werkelijke zijn der voorstelling van den cirkel slechts met behulp van een andere denkwijziging als naaste oorzaak, en deze wederom door behulp van een andere en zoo tot in het oneindige, kan worden begrepen. Zoodat, zoolang wij de dingen als denkwijzigingen beschouwen, wij ook de orde der geheele Natuur, ofwel de aaneenschakeling der oorzaken, alleen door het attribuut van het Denken moeten verklaren; terwijl voorzoover zij als bestaanswijzen der Uitgebreidheid beschouwd worden, ook de orde der geheele Natuur uitsluitend met behulp van het attribuut der Uitgebreidheid verklaard moet worden. Hetzelfde geldt van de overige attributen. Daarom is God van de dingen, zooals zij op zichzelf zijn, eigenlijk alleen de oorzaak voorzoover hij uit oneindig vele attributen bestaat. Voor het oogenblik kan ik dit echter niet duidelijker uiteen zetten.

used by : 2, prop 13, demo   |  2, prop 14, demo   |  2, prop 17, demo   |  2, prop 17, cor , demo  |  2, prop 19, demo   |  2, prop 21, demo   |  2, prop 22, demo   |  2, prop 38, demo   |  3, prop 2, sc   |  4, prop 7, demo   |  5, prop 4, demo 

0.0142