EthicaDB •   Publication hypertextuelle et multi-versions de l'Ethique de Spinoza

propositio 19

Pars 3, prop 19
Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Misrahi - fr     infra (5)  |  haut ^

Wie zich voorstelt dat iets wat hij liefheeft, te niet gaat, zal zich bedroeven; daarentegen zal hij zich verheugen bij de gedachte dat het behouden blijft.

Qui id quod amat destrui imaginatur, contristabitur; si contra autem conservari, laetabitur.

Qui id quod amat destrui imaginatur, contristabitur; si contra autem conservari, laetabitur.

Qui imagine que ce qu'il aime est détruit, sera contristé ; et joyeux, s'il l'imagine conservé. (Appuhn - fr)

He who conceives that the object of his love is destroyed will feel pain; if he conceives that it is preserved he will feel pleasure. (Elwes - en)

Wer sich vorstellt, daß das, was er liebt, zerstört wird, der wird Unlust empfinden; stellt er sich aber vor, daß es erhalten wird, so wird er Lust empfinden. (Stern - de)

Chi immagini che ciò che egli ama sia distrutto si rattristerà; ma si rallegrerà se immagini che ciò stesso duri in buono stato. (Peri - it)

Quien imagina que se destruye lo que ama, se entristecerá, pero si imagina que se conserva, se alegrará. (Peña - es)

Quand on imagine que l'objet aimé est détruit, on est attristé, mais si l'on imagine qu'il est sauf, on se réjouit. (Misrahi - fr)

demonstratio par 3, prop 12  |  3, prop 13, sc   |  2, prop 17  |  3, prop 11, sc 

Latin | Appuhn - fr | Elwes - en | Stern - de | Peri - it | Peña - es | Misrahi - fr

3, prop 19, demo  - De Geest tracht zich (vlg. St. XII v.d. D.) zooveel mogelijk datgene voor te stellen wat het vermogen tot handelen des Lichaams vermeerdert of bevordert, d.w.z. (vlg. Opmerking St. XIII v.d. D.) dingen welke hij liefheeft. De verbeeldingskracht evenwel wordt (vlg. St. XVII D. II) geholpen door wat het bestaan van iets [onder]stelt, belemmerd daarentegen door wat het bestaan van iets uitsluit. Derhalve helpen beelden van dingen, welke het bestaan der geliefde zaak [onder]stellen, den Geest bij zijn streven om zich die geliefde zaak voor te stellen; d.w.z. (vlg. Opmerking St. XI v.d. D.) zij brengen Blijheid in den Geest te weeg. En omgekeerd: beelden van dingen welke het bestaan der geliefde zaak uitsluiten belemmeren den Geest bij dit streven; d.w.z. (vlg. dezelfde Opmerking) zij brengen Droefheid in hem te weeg. Wie zich dus voorstelt dat iets wat hij lief heeft, te niet gaat, zal zich bedroeven enz. H.t.b.w.

3, prop 19, demo  - Mens quantum potest ea imaginari conatur quae corporis agendi potentiam augent vel juvant (per propositionem 12 hujus) hoc est (per scholium propositionis 13 hujus) ea quae amat. At imaginatio ab iis juvatur quae rei existentiam ponunt et contra coercetur iis quae rei existentiam secludunt (per propositionem 17 partis II); ergo rerum imagines quae rei existentiam ponunt, mentis conatum quo rem amatam imaginari conatur, juvant hoc est (per scholium propositionis 11 hujus) laetitia mentem afficiunt et quae contra rei amatae existentiam secludunt, eundem mentis conatum coercent hoc est (per idem scholium) tristitia mentem afficiunt. Qui itaque id quod amat destrui imaginatur, contristabitur, etc. Q.E.D.

3, prop 19, demo  - L'Âme, autant qu'elle peut, s'efforce d'imaginer ce qui accroît ou seconde la puissance d'agir du Corps (Prop. 12), c'est-à-dire (Scolie de la Prop. 13) ce qu'elle aime. Mais l'imagination est secondée par ce qui pose l'existence de la chose, et réduite au contraire par ce qui l'exclut (Prop. 17, p. II) ; donc les images des choses qui posent l'existence de la chose aimée secondent l'effort de l'Âme par lequel elle s'efforce de l'imaginer, c'est-à-dire (Scolie de la Prop. 11) affectent l'Âme de Joie ; et, au contraire, les choses qui excluent l'existence de la chose aimée, réduisent cet effort de l'Âme, c'est-à-dire (même Scolie) affectent l'Âme de Tristesse. Qui donc imagine que ce qu'il aime est détruit, sera contristé, etc. C.Q.F.D. (Appuhn - fr)

3, prop 19, demo  - The mind, as far as possible, endeavours to conceive those things which increase or help the body's power of activity (III. xii.); in other words (III. xiii. note), those things which it loves. But conception is helped by those things which postulate the existence of a thing, and contrariwise is hindered by those which exclude the existence of a thing (II. xvii.); therefore the images of things, which postulate the existence of an object of love, help the mind's endeavour to conceive the object of love, in other words (III. xi. note), affect the mind pleasurably; contrariwise those things, which exclude the existence of an object of love, hinder the aforesaid mental endeavour; in other words, affect the mind painfully. He, therefore, who conceives that the object of his love is destroyed will feel pain, &c. Q.E.D.
(Elwes - en)

3, prop 19, demo  - Der Geist ist bestrebt, soviel er vermag, das vorzustellen was das Tätigkeitsvermögen des Körpers vermehrt oder fördert (nach Lehrsatz 12 dieses Teils); d.h. (nach Anmerkung zu Lehrsatz 13 dieses Teils) das, was er liebt. Die Vorstellung aber wird von dem gefördert, was die Existenz des Dinges setzt, und umgekehrt, von dem gehemmt, was die Existenz des Dinges ausschließt (nach Lehrsatz 17, Teil 2). Demnach fördern die Vorstellungen der Dinge, welche die Existenz des geliebten Dinges setzen, das Bestreben des Geistes, sich das geliebte Ding vorzustellen, d.h. (nach Anmerkung zu Lehrsatz 1I dieses Teils), sie erregen den Geist mit Lust. Die Vorstellungen dagegen, welche die Existenz des geliebten Dinges ausschließen, hemmen dieses Bestreben des Geistes, d.h. (nach derselben Anmerkung), sie erregen den Geist mit Unlust. Folglichwird, wer sich vorstellt, daß das, was er liebt, zerstört wird, Unlust empfinden. -W.z.b.w. (Stern - de)

3, prop 19, demo  - La Mente, per quanto può, si sforza di immaginare le cose che accrescono o favoriscono la potenza di agire del Corpo, cioè le cose che essa ama. Ma questo immaginare è aiutato da ciò che pone (o afferma) l'esistenza della cosa amata, e al contrario è limitato da ciò che toglie o nega quell'esistenza; e dunque le immagini delle cose che pongono l'esistenza della cosa amata favoriscono lo sforzo con cui la Mente s'impegna nell'immaginare la cosa stessa, cioè fanno si che la Mente provi una Letizia; viceversa, le immagini di cose che escludono l'esistenza della cosa amata coartano quello sforzo della Mente, cioè fanno sì che la Mente provi una Tristezza. Pertanto, chi immagini che ciò che egli ama sia distrutto si rattristerà; ma si rallegrerà se immagini che ciò stesso duri in buono stato. (P. II, Prop. 17; P. III, Chiarim. d. Prop. 11; Prop. 12; Chiarim. d. Prop. 13). (Peri - it)

3, prop 19, demo  - El alma se esfuerza cuanto puede por imaginar aquellas cosas que aumentan o favorecen la potencia de obrar del cuerpo (por la Proposición 12 de esta Parte), es decir (por el Escolio de la Proposición 13 de esta Parte), aquellas cosas que ama. Ahora bien: la imaginación es favorecida por aquello que afirma la existencia de la cosa, y, al contrario, es reprimida por lo que excluye esa existencia (por la Proposición 17 de la Parte II); por consiguiente, las imágenes de las cosas que afirman la existencia de la cosa amada favorecen el esfuerzo que el alma realiza por imaginarla, esto es (por el Escolio de la Proposición 11 de esta Parte), afectan el alma de alegría, y las que, por el contrario, excluyen la existencia de la cosa amada reprimen ese esfuerzo del alma, esto es (por el mismo Escolio), afectan el alma de tristeza. Así pues, quien imagina que se destruye lo que ama, se entristecerá, etc. Q.E.D. (Peña - es)

3, prop 19, demo  - L'Esprit, autant qu'il le peut, s'efforce d'imaginer ce qui accroît ou seconde la puissance d'agir du Corps (par la Proposition 12), c'est-à-dire (par le Scolie de la Proposition 13) ce qu'il aime. Mais l'imagination est secondée par ce qui pose l'existence de l'objet, et réprimée par ce qui l'exclut (par la Proposition 17, Partie II). Par conséquent, les images des choses qui posent l'existence de l'objet aimé secondent l'effort de l'Esprit par lequel il s'efforce d'imaginer cet objet, c'est-à-dire (par le Scolie de la Proposition 11) qu'elles l'affectent de Joie. Au contraire, les choses qui excluent l'existence de l'objet aimé répriment cet effort de l'Esprit, c'est-à-dire (par le même Scolie) qu'elles l'affectent de Tristesse. Ainsi, quand on imagine que ce que l'on aime est détruit, on est attristé, etc. C.Q.F.D. (Misrahi - fr)

3, prop 12 - De Geest tracht zich zooveel mogelijk voor te stellen wat het vermogen tot handelen des Lichaams vermeerdert of bevordert.

3, prop 13, sc  - Wij kunnen thans helder inzien wat Liefde is en wat Haat. Liefde namelijk is niets anders dan Blijheid, vergezeld door de voorstelling eener uitwendige oorzaak, terwijl Haat niets anders is dan Droefheid vergezeld door de voorstelling eener uitwendige oorzaak. Verder begrijpen wij dat wie liefheeft noodzakelijk er naar streeft datgene wat hij liefheeft te bezitten en te behouden, terwijl daarentegen wie haat datgene wat hij haat tracht te verwijderen en te vernietigen. Doch over dit alles later breedvoeriger.

2, prop 17 - Indien het menschelijk Lichaam inwerking ondervindt op een wijze welke den aard van eenig uitwendig voorwerp in zich sluit, beschouwt de menschelijke Geest dìtzelfde uitwendige voorwerp als werkelijk bestaande, ofwel als aanwezig, totdat het Lichaam een indruk ontvangt welke het bestaan of de aanwezigheid van het bedoelde voorwerp uitsluit.

3, prop 11, sc  - Wij hebben dus gezien dat de Geest vele veranderingen kan ondergaan en daarbij nu eens in een toestand van grootere, dan weer in een van geringere volmaaktheid overgaat, al wel welke lijdingen ons de aandoeningen van Blijheid en Droefheid verklaren. Onder Blijheid zal ik daarom in het vervolg verstaan een lijding, waardoor de Geest tot grootere volmaaktheid overgaat; onder Droefheid daarentegen een lijding, waardoor hij tot geringere volmaaktheid overgaat. Voorts noem ik de aandoening van blijheid als zij tegelijkertijd op Geest en Lichaam betrekking heeft "prikkeling" [kitteling] of "opgewektheid", die van droefheid daartegen "pijn" of "gedruktheid" [loomheid]. Hierbij moet evenwel worden opgemerkt dat men bij den mensch spreekt van prikkeling of pijn wanneer één zijner deelen méér dan de overige wordt aangedaan, van opgewektheid of gedruktheid daarentegen wanneer alle deelen gelijkelijk aangedaan zijn. Wat voorts Begeerte is heb ik reeds in de Opmerking bij Stelling IX van dit Deel uiteen gezet en behalve deze drie erken ik geen enkele andere oorspronkelijke (primaire) aandoeningen; dat de overige uit deze drie voortkomen zal ik in het volgende aantoonen. Doch eer ik verder ga wil ik hier eerst Stelling X van dit Deel nog iets breeder toelichten, opdat men duidelijker begrijpe hoe een voorstelling met een andere voorstelling in strijd kan zijn.

In de Opmerking bij Stelling XVII Deel II hebben wij aangetoond dat de voorstelling welke het wezen van den Geest uitmaakt, het bestaan van het Lichaam zoolang in zich sluit als het Lichaam zelf bestaat. Verder volgt uit datgene wat wij in het Gevolg van Stelling VIII Deel II en in de Opmerking daarbij aantoonden, dat het tegenwoordig bestaan van den Geest alleen daarvan afhangt dat de Geest het werkelijk bestaan des Lichaams in zich sluit. Waaruit volgt dat het tegenwoordig bestaan van den Geest en zijn vermogen tot verbeelden [voorstellen] wordt opgeheven zoodra de Geest ophoudt het tegenwoordig bestaan des Lichaams te bevestigen. De oorzaak echter, waardoor de Geest zou ophouden dit tegenwoordig bestaan des Lichaams te bevestigen kan (vlg. St. IV v.d. D.) niet in den Geest zelf gelegen zijn en evenmin in het feit dat het Lichaam ophoudt te bestaan. Immers de oorzaak waardoor de Geest het bestaan van het Lichaam bevestigt is (vlg. St. VI D. II) niet het feit dat het Lichaam begon te bestaan, zoodat hij om dezelfde reden ook niet ophoudt het bestaan des Lichaams te bevestigen doordat het Lichaam ophoudt te bestaan. Maar het is (vlg. St. XVII of St. VIII D. II) een gevolg van een andere voorstelling, welke het tegenwoordig bestaan van ons Lichaam en bijgevolg van den Geest, uitsluit en welke dus in strijd is met de voorstelling welke het wezen van den Geest uitmaakt.

utilisé(e) par : 3, prop 21, demo   |  3, prop 36, cor , demo  |  3, prop 42, demo   |  3, aff def 13, expl  |  5, prop 19, demo 

0.0084